+996 312 962 664 ; +996 778 009 158
 
PayBox.money Тутумуна туташуу Келишими
Предмети

PayBox.money Тутумунун оператору комиссиялык сыйакыларга Мерчантты Төлөмдөрдү жана төлөөлөрдү кабыл алуу Сервистерин www.paybox.money сайтында Интернетте жайгаштырылган PayBox.money Тутумуна туташуу Келишиминин алкактарында, шарттары менен аныкталган тартипке ылайык жана талаптар сакталган учурларда сунуштайт.
Жалпы шарттары

1. Сервистерди сунуштоо алкактары төмөнкүлөр менен аныкталышат:
 • Туташуу Келишиминин өзгөчөлүктөрү
 • Терминдер жана алардын маанилери
 • Комиссиялык сыйакылар
2. PayBox.money Тутумуна туташуу Келишими төмөнкүдөй өзгөчөлүктөргө ээ:
 • Келишимдин шарттары PayBox.money Тутумунун Оператору тараптан стандарттуу формада аныкталышкан жана Мерчант тараптан ушул Келишимге бүтүндөй, алып коюулар жана чектөөлөрсүз туташуу жолу менен кабыл алынууга тийиш.
 • Келишим Жалпы жана Атайын шарттарды камтыйт.
 • Жалпы шарттар Жөнгө салуучу мыйзамдардан көз карандысыз аныкталышкан жана колдонулушат.
 • Атайын шарттар Жөнгө салуучу мыйзамдардан көз карандылыкта Жалпы шарттарды толуктоо үчүн аныкталышкан.
 • Жалпы шарттардын жана Атайын шарттардын ортосунда карама-каршылыктар болгон учурда, Атайын шарттар артыкчылыктуу күчкө ээ болушат.
 • Келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзүүчү документтерге Мерчанта анкетасы, ошондой эле, Атайын шарттарда көрсөтүлүшкөн жана аларды санап өтүүнүн кайтарым удаалаштыгына ылайык артыкчылыктуу күчкө ээ боло турган башка документтер таандык болушат.
 • PayBox.money Тутумунун Оператору бир жактуу тартипте Келишимдин шарттарына, анын ичинде комиссиялык сыйакыда, Сервистердин сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга; PayBox.money Тутумунун натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн камсыздоого; Жөнгө салуучу мыйзамдарды, Төлөм тутумдарынын эрежелерин жана шарттарын жана аларга карата өзгөртүүлөрдү сактоого багытталган өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.
 • Эгерде Атайын шарттарда башкасы аныкталбаган болсо, Келишимдин шарттарына киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө Келишимдин жаңыртылган версияларын www.paybox.money сайтында Интернетте же Мерчанттын Жеке кабинетинде жеткиликтүү Төлөм тутумдары жана комиссиялык сыйакылар бөлүгүндө жарыялаган учурдан тартып киришет.3. Указанные термины имеют следующее значение:
3. Көрсөтүлгөн терминдер төмөнкү мааниге ээ болушат:
 • PayBox.money Тутумунун Оператору – Жөнгө салуучу мыйзамдарга ылайык PayBox.money Тутумунун иштеп туруусун, колдонулуусун жана ага туташууну камсыздоочу юридикалык жак.
 • PayBox.money Тутуму – "PayBox.money" соода маркасы алдындагы аппараттык-программалык комплекс, ошондой эле PayBox.money Тутумунун Оператору тараптан Сервистерди сунуштоо үчүн пайдаланылуучу аны менен байланыштагы каражаттар жана ресурстар.
 • Сервис – PayBox.money Тутумунун жардамы менен, Мерчанттын инфраструктурасындадемилгеленген Төлөм көрсөтмөсүн аткаруу үчүн эсептешүүлөрдүн катышуучуларына маалыматты топтоону, иштеп чыгууну жана берүүнү кошо алуу менен маалыматтык жана технологиялык өз ара аракеттенишүүнү камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр.
 • Төлөм көрсөтмөсү – Заказды аткаруунун эсебинен төлөмдү кабыл алуу же төлөө боюнча операцияларды өткөрүүгө карата суроо-талап.
 • Төлөмдү кабыл алуу – Жөнөтүүчүдөн Мерчанттын пайдасына акча каражаттарын которуу.
 • Төлөө – Мерчанттан Алуучунун пайдасына акча каражаттарын которуу.
 • Операция – төлөмдү же төлөөнү кабыл алуу боюнча операция.
 • Заказ – Мерчант тараптан жеткирилүүгө тийиш болгон ТИК.
 • ТИК – Мерчанттын инфратүзүмүндө сунушталуучу товар жана/же иш жана/же кызмат көрсөтүү.
 • Мерчант – юридикалык жакты түзбөстөн ишмердикти жүзөгө ашыруучу юридикалык жак же жеке адам (жеке ишкер), ал Жөнгө салуучу мыйзамга ылайык Заказды тариздетүүнү жана аткарууну камсыздайт.
 • Жөнөтүүчү – Төлөмдөрдү кабыл алуу Сервисин колдонуу менен Заказды тариздеткен жеке адам же юридикалык жак.
 • Алуучу – Төлөөлөр сервисин колдонуу менен Заказды тариздеткен жеке адам же юридикалык жак.
 • Каражаттар жана ресурстар – төмөнкүлөрдү кошо алуу менен (бирок алар менен чектелбестен): Интернет түйүнүндөгү сайт, имарат жана жаьдуу, маалыматтык тутум, персонал, акча каражаттары, каттоо, лицензиялар, келишимдик мамилелер, эрежелер жана стандартттар жана башкалар, уюштуруучулук, маалыматтык, технологиялык, материалдык, интеллектуалдык, эмгектик, финансылык, укуктук жана башка каражаттар жана ресурстар.
 • Мерчанттын инфратүзүмү – аларды колдонууну Мерчант камсыздаган каражаттар жана ресурстар.
 • Эсептешүүлөрдүн катышуучулары – Жөнөтүүчү, Алуучу, Мерчант, Төлөм тутуму, PayBox.money Тутумунун Оператору, эсептешүүлөрдүн башка катышуучулары (зарыл болгон учурда).
 • Төлөм тутуму – PayBox.money Тутумунун Оператору менен болгон катнаштарда жана Келишимбоюнча Төлөм тутумун көрсөтүп турган юридикалык жакты (банк же башка уюм) кошо алуу менен эсептешүүлөрдүн катышуучуларынын ортосунда операцияларды жүргүзүүнүн авторизациялануусун жана тийиштүү ыкмасын камсыздоочу белгилүү болгон соода маркасынын алдындагы каражаттардын жана ресурстардын жыйнагы.
 • Келишим – www.paybox.money сайтында жайгашылган, Жалпы шарттарды, Атайын шарттарды жана Келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзүүчү документтерди кошо алуу менен PayBox.money Тутумуна туташуу Келишими.
 • Жеке кабинет – PayBox.money Тутумундагы Мерчанттын адистештирилген бөлүгү, ал МерчанткаСервистер боюнча операциялар тууралуу маалыматка жеткиликтүүлүктү, ошондой эле PayBox.money Тутумунун башка функционалдык мүмкүндүктөрүн колдонуу жеткиликтүүлүгүн берет.
 • Жөнгө салуучу мыйзам – Келишим боюнча Тараптардын мамилелерин жөнгө салуу максаттарындагы Атайын шарттарга ылайык аныкталуучу өлкөнүн мыйзамы
 • Тарап – шарттардын контекстине ылайык, PayBox.money Тутумунун Оператору же Мерчант.
 • Тараптар – PayBox.money Тутумунун Оператору же Мерчант.
 • Банк-эквайер – PayBox.money Тутумундагы операцияларды жүргүзүү ыкмасы катары карттардыкабыл алууну камсыздоочу банк.
 • Эл аралык төлөм тутуму, ЭТТ – "Visa", "Master Card" соода маркасы алдындагы операцияларды жүргүзүү ыкмасы катары авторизацияланууну жана карттарды кабыл алууну камсыздоочу Төлөм тутуму. ЭТТ катары Келишим боюнча ошондой эле эл аралык жана улуттук Төлөм тутумдары, анын ичинде алар менен чектелбестен "МИР", "Union Pay", "American Express", "Diners Club", "JCB" дагы көрсөтүлүшү мүмкүн. · Колдонулуучу талаптар – Жөнгө салуучу мыйзам, колдонулуучу Төлөм тутумдарынын эрежелери жана стандарттары, PayBox.money Тутумунун Операторунун ИЧДсы, кабыл алынган, анын ичинде Келишимди кошо алуу менен келишимдик милдеттенмелер.
 • ИЧД – ички ченемдик документтер.
 • Операциялар реестри – PayBox.money Тутумунун Операторунун отчет мезгили ичиндеги операциялардын суммаларын жана башка маалыматтарын көрсөтүү менен автоматтык түрдө түзүлүүчү отчету.
 • Карта, төлөм карточкасы – мындай төлөм карточкасын кармоочуга төлөмдөрдү, которууларды жүзөгө ашырууга, банкоматтарда накталай акчаларды алууга, ошондой эле төлөм карточкасынын банк-эмитенти тараптан жана анын шарттарында аныкталган башка операцияларды жүргүзүүгө шарт түзө турган маалыматты камтыган банк эсебин башкарууга карата жеткиликтүүлүк инструменти.
 • POS-терминал – анын жардамы менен төлөм карточкасын колдонуп Төлөмдү кабыл алуу жүргүзүлүүчү электрондук-механикалык түзүлүш.
 • Башка терминдер – алардын маанилери Атайын шарттарда, ошондой эле Келишимдин курамдык бөлүгүн жаратуучу документтерде аныктала турган терминдер.
4. Комиссиялык сыйакы
 • Сервистерди бергендиги үчүн комиссиялык сыйакынын өлчөмү, жана аны алып коюнун башка шарттары www.paybox.money сайтында тиешедүү бөлүктө жана Мерчанттын Жеке кабинетинде аныкталышат. мында Мерчанттын Жеке кабинетинде аныкталган шарттар артыкчылыктуу күчкө ээ болушат.
5. Сервистерди сунуштоо тартиби төмөнкүлөр менен аныкталат:
 • Мерчантты PayBox.money Тутумуна туташтыруу
 • Эсептешүүлөрдү жүргүзүү
 • Мерчантты PayBox.money Тутумунан өчүрүп коюу
6. Мерчантты Paybox.money Тутумуна туташтыруу тартиби төмөнкү шарттуу баскычтардан турат:
 • Билдирмени каттоо
 • Жеке кабинетке кирүү жеткиликтүүлүгү
 • Анкетаны толтуруу · Документтер топтомун жыйноо
 • Текшерүү
 • Келишимге туташуу
 • Интеграциялануу
 • Операцияларды иштеп чыгуу параметрлерин калыпка салуу
 • Тестирлөө
 • "Согуш режимин" активдештирүү
7. Билдирмени каттоо
 • Мерчант PayBox.money Тутумуна туташтырууну, www.paybox.money сайтына туташтырууга карата билдирмени берүүнүн тиешелүү функционалын колдонуу менен демилгелейт.
 • PayBox.money Тутуму автоматтык түрдө Мерчанттын туташтырууга карата билдирмесин каттоодон өткөрөт жана тастыктоону билдирме берүү учурунда көрсөтүлгөн электрондук почтанын дарегине жөнөтөт.
8. Жеке кабинетке карата жеткиликтүүлүк
 • Мерчанттын туташтырууга карата билдирмесин каттоо тууралуу тастыктоо PayBox.money Тутумундагы Мерчанттын Жеке кабинетинекирүү үчүн нускаманы, идентификаторду (логин) жана авторизациялануу үчүн сыр сөздү камтыйт.
 • Ушул нускаманы аткаруу менен, Мерчант Жеке кабинетте авторизацияланат жана анкетаны толтурууга өтөт.
9. Анкетаны толтуруу
 • Мерчант Жеке кабинетте анкетаны Жөнгө салуучу мыйзамга жана Келишимдин талаптарына ылайык маалыматтарды көрсөтүү жолу менен толтурат.
 • Анкетаны толтурууга көмөк көрсөтүү үчүн Мерчант PayBox.money Тутумунун колдоо көрсөтүү кызматына, билдирменин каттоодон өткөндүгү же www.paybox.money сайтында тастыктоонун алынгандыгы жөнүндөконтакттар боюнча кайрыла алат.
 • Анкетаны толтурууга көмөк көрсөтүү үчүн PayBox.money Тутумунун Оператору Мерчант менен туташууга карата билдирмеде көрсөтүлгөн контакттар боюнча өз алдынча байланыша алат.
10. Документтер топтомун жыйноо
 • Мерчант PayBox.money Тутумунун Операторуна Жеке кабинетте көрсөтүлгөн шарттарга ылайык анкетаны толтурууга байланыштуу талап кылынуучу документтер топтомун берет.
 • Документтер топтомун биринчилик берүү Мерчант тараптан Жеке кабинетте документтердинсүрөттөрүн же түп нускаларынын көчүрмөлөрүн жүктөө жолу менен жүзөгө ашырылат.
11. Текшерүү
 • PayBox.money Тутумунун Оператору анкетанын жана документтер топтомунун толуктугун жана Колдонулуучу талаптарга шайкеш келүүсүн текшерүүнү жүзөгө ашырат.
 • Зарыл болгон учурда Колдонулуучу талаптарга ылайык PayBox.money Тутумунун Оператору Мерчанттан текшерүү үчүн жетишпеген же кошумча документтерди сурап алат.
 • PayBox.money Тутумунун Оператору Мерчантка текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берет.
12. Келишимге туташуу
 • Текшерүүнүн жыйынтыгы оң болгон учурда Мерчант Келишимге туташтырылат.
 • Эгерде Атайын шарттарда башкасы аныкталбаган болсо, Мерчант тараптан PayBox.money Тутумунун Операторуна анкетаны, документтер топтомун жана башка Келишимдин курамдык бөлүгүн түзүүчү талап кылынуучу, Колдонулуучу талаптарга ылайык күбөлөндүрүлгөн документтерди берүү, Келишимдин шарттарын кабыл алууну жана ага туташууну билдирип турат.
 • Келишим күчүнө PayBox.money Тутумунун Оператору тараптан Мерчанттын анкетаны, документтер топтомун жана башка Келишимдин курамдык бөлүгүн түзүүчү талап кылынуучу, Колдонулуучу талаптарга ылайык күбөлөндүрүлгөн документтер жана толугу менен текшерүүнүн оң жыйынтыгына шайкеш келүүчү башка талапк ылынуучу документтерди берүү фактын каттоо учурунан тартып күчүнө кирет.
13. Интеграция
 • PayBox.money Тутумунун Оператору тараптан Мерчантка PayBox.money Тутуму менен интеграциялануу боюнча документтерди берет, жана зарыл болгону чурда Мерчантка PayBox.money Тутуму менен интеграцияланууну жүзөгө ашырууда көмөк көрсөтөт.
 • Мерчант алынган документацияларга ылайык PayBox.money Тутуму менен интеграцияланууну жүзөгө ашырат.
14. Операцияларды иштеп чыгуу параметрлерин калыпка салуу
 • PayBox.money Тутумунун Оператору Мерчанттын операцияларын PayBox.money Тутумунда иштеп чыгуу параметрлерин калыпка салууну Келишимдин жана Колдонулуучу талаптардын шарттарына ылайык жүзөгө ашырат.
 • PayBox.money Тутумунун Оператору Мерчантка PayBox.money Тутумунун Оператору тараптан Сервистердин алкактарында берилүүгө тийиш болгон жабдууну (анын ичинде POS-терминалдарды) өткөрүп берет
15. Тестирлөө
 • Адегенде башында PayBox.money Тутумунун Оператору Мерчант үчүн операцияларды өткөрүүнүн тесттик режимин белгилейт.
 • Мерчант операцияларды тесттик режимде PayBox.money Тутумунун жардамы менен өткөрөт, PayBox.money Тутумунун Оператору аныкталган каталар жөнүндө маалымдайт жана Мерчанттарапта пайда болуп жаткан каталарды четтетет.
 • PayBox.money Тутумунун Оператору аныкталган каталарды четтетет жана Мерчантка ал тарапта пайда болуп жаткан каталар тууралуу маалымдайт.
16. «Согуштук режимди» активдештирүү
 • Операцияларды иштеп чыгуу параметрлерин калыпка салгандан кийин PayBox.money Тутумунун Оператору Мерчант тараптан PayBox.money Тутумунда операцияларды жүргүзүүнүн «согуштук режимине» өткөрүү мүмкүндүгүн активдештирет.
17. Эсептешүүлөрдү жүргүзүү
 • Мерчанттын жана PayBox.money Тутумунун Операторунун ортосундагы өз ара эсептешүүлөр Операциялар реестринин, комиссиялык сыйакыларды алуу шарттарынын жана башка Колдонулуучу талаптардын негизинде жүзөгө ашырылат. Мерчант Жеке кабинетинде каалагандай отчеттук мезгил үчүн Операциялар реестрин өз алдынча түзө алат.
 • Операциялар реестри PayBox.money Тутуму тараптан, Мерчант тарабынан Жеке кабинеттекөрсөтүлгөн электрондук почтанын ишеничтүү дарегине жөнөтүлөт.
 • PayBox.money Тутумунун Операторунун Мерчанттын пайдасына Келишимге ылайык көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө жана шарттарда которулууга тийиш болгон Мерчанттын акча каражаттарынын банк эсебине которулушун камсыздайт.
 • Эгерде башкасы Атайын шарттарда аныкталбаган болсо, Мерчант ай сайын Сервистерди сунуштоону Аткарылган кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө Актка кол коюу жана аны алган учурдан кийинки 5 (беш) жумуш күнүнөн кечиктирбестен PayBox.money Тутумунун Операторуна жөнөтүү жолу менен тастыктайт. Аткарылган кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө Акттын формасы Атайын шарттарга ылайык белгиленишет.
 • Комиссиялык сыйакы жана башка Мерчант тараптан PayBox.money Тутумунун Операторунун пайдасына орду толтурулууга тийиш болгон башка суммалар, PayBox.money Тутумунун Операторутараптан акцептсиз тартипте Мерчанттын пайдасына которулууга тийиш болгон акча каражаттарынан кармалып калышы мүмкүн.
18. Мерчантты PayBox.money Тутумунан өчүрүп салуу тартиби төмөнкү шарттуу баскычтардан турат:
 • Уведомление о расторжении Договора
 • Блокировка операций
 • Проведение взаиморасчетов
 • Закрытие доступа к Личному кабинету
 • Хранение документов
19. Келишимди бузуу тууралуу билдирме берүү
 • PayBox.money Тутумунан өчүрүп салууну демилгелеп жаткан Тарап, экинчи тарапка Келишимди, Келишимдин талаптарына ылайык бузуу тууралуу билдирмени, мындай бузуу күнүн жана негиздерин (бар болгон учурда) көрсөтүү менен билдирмени жөнөтөт.
 • Бузуу мөөнөтү Келишимдин талаптарына шайкештикте белгиленет.
  20. Операцияларды блокировкалоо
  • PayBox.money Тутумунан өчүрүп салууну демилгелеп жаткан Тарап, PayBox.money Тутумунун жардамы менен операцияларды жүргүзүүнү Келишимди бузуу тууралуу билдирмени жөнөтүү күнүнөн тартып блокировкалайт.
  • Келишимди бузуу тууралуу билдирмени алган Тарап, операцияларды PayBox.money Тутумунун жардамы менен жүргүзүүнү мындай билдирмени алган күндөн тартып, эгерде башкасы Атайын шарттарда аныкталбаган болсо блокировкалайт.
  21. Өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү
  • Операцияларды PayBox.money Тутумунун жардамы менен жүргүзүүнү блокировкалоодон кийин тараптар салыштырууну жана андан аркы өз ара эсептешүүнү Келишимде аныкталган мөөнөттө жана шарттарда жүргүзүшөт.
  • Мерчант аныкталган Сервистердин алкактарында PayBox.money Тутумунун Оператору берген жабдууну (анын ичинде POS-терминалдарды) кайтарат.
  22. Жеке кабинетке кирүү жеткиликтүүлүгүн жаап коюу
  • Келишим тараптар жактан өз ара эсептешүүлөрдү аяктаган жана ал боюнча кабыл алынган милдеттенмелерди аткаруу шарттарында бузулган болуп эсептелет.
  • Келишим бузулгандан кийин PayBox.money Тутумунун Оператору Мерчанттын PayBox.money Тутумундагы Жеке кабинетке кирүү уруксатын блокировкалайт.
  23. Маалыматтарды жана документтерди сактоо
  • Келишим бузулгандан кийин PayBox.money Тутумунун Оператору Мерчанттын маалыматтарын жана документтерин, Атайын шарттарга жана башка Колдонулуучу талаптарга ылайык белгиленген мөөнөт ичинде сактап турат.
  24. Сервистерди сунуштоого карата коюулуучу талаптар төмөнкүлөр менен аныкталышат:
  • Тараптардын укуктары жана милдеттенмелери
  • Тараптардын жоопкерчиликтери
  • Купуялуулук
  • Талаш-тартыштарды жөнгө салуу
  • Мерчантка карата PayBox.money Тутумун колдонуу үчүн коюулуучу талаптар
  25. Тараптардын укуктары жана милдеттенмелери төмөнкүлөр менен аныкталышат:
  • Мерчанттын укуктары
  • Мерчанттын милдеттенмелери
  • PayBox.money Тутумунун Операторунун укуктары
  • PayBox.money Тутумунун Операторунун милдеттенмелери
  26. Мерчанттын укуктары
  • PayBox.money Тутумунун функционалдык мүмкүндүктөрүн PayBox.money Тутумунун Операторутараптан Жеке кабинетке кирүү жеткиликтүүлүгү берилгенден кийин пайдалануу;
  • PayBox.money Тутумунун Операторунан PayBox.money Тутумун колдонгондугуна байланыштуу техникалык жана маалыматтык колдоо көрсөтүү алуу;
  • Колдонулуучу талаптарга ылайык, Тараптардын алдын ала макулдашып алуу шарты менен Мерчанттын инфратүзүмүндө PayBox.money Тутумунун Операторун индивидуалдаштыруунун логотпти, товардык белгисин, фирмалык аталышын жана башка каражаттарын кошо алуу менен PayBox.money Тутумунун Оператору менен кызматташуу тууралуу маалыматты жайгаштыруу;
  • Колдонулуучу талаптарга ылайык, PayBox.money Тутуму менен өз ара аракеттенишүүнү токтотуу;
  • PayBox.money Тутумунун Оператору тарабынан Колдонулуучу талаптар бузулган учурда доолорду коюу жана реалдуу зыян тартуунун ордун толтурууну талап кылуу;
  • Сервистердин алкактарында, жооптуу сактоо шарттарына жана Келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзүүчү башка документтерге ылайык, PayBox.money Тутумунун Оператору тарабынан берилген жабдууну (анын ичинде POS-терминалдарды) пайдалануу.
  27. Мерчанттын милдеттенмелери:
  • PayBox.money Тутумун Келишимдин шарттарына жана Колдонулуучу талаптарга ылайык пайдалануу;
  • PayBox.money Тутумунун Операторуна, PayBox.money Тутумун колдонууга байланыштуу аныкталган маалыматтарды жана зарыл болуучу маалыматты, анын ичинде PayBox.money Тутумунатуташтырууну жана андан өчүрүп салууну кошо алуу менен берүү;
  • Жеке кабинетке жеткиликтүүлүктүн өздүк идентификаторунун (логининин) жана сыр сөзүнүн купуялуулугун камсыздоо жана ал үчүн жооп берүү;
  • PayBox.money Тутумунун Операторуна токтоосуз түрдө Мерчанттын Жеке кабинетиндегижеткиликтүүлүк жана функционалынын идентификаторун жана сыр сөздү божомолдонбогон санкцияланбаган колдонуу жөнүндө маалымдоо;
  • PayBox.money Тутуму менен өз ара аракеттенишүү учурунда колдонулуучу инфратүзүмдүнкоопсуздугун камсыздоо жана ал үчүн жооп берүү;
  • Колдонулуучу талаптарга ылайык териштирүүнү өткөрүү учурунда көмөк көрсөтүү жана зарыл болуучу маалыматты берүү;
  • PayBox.money Тутумун Колдонулуучу талаптарга ылайык мыйзамсыз ишмердикте колдонбоо, анын ичинде, бирок аны менен чектелип калбастан, башка жактарды PayBox.money Тутумунун Операторутараптан сунушталуучу Сервистерге карата адашууга алып келе турган, жана тике же кыйыр түрдө PayBox.money Тутумунун Операторунун ишкер репутациясына зыян келтирүүгө жөндөмдүү аракеттерди жасабоо;
  • PayBox.money Тутумундагы операциялардан алынуучу кирешелерди өз алдынча эсепке алуу жана салыктарды өзүнүн юрисдикциясындагы өлкөнүн мыйзамдарына ылайык төлөп туруу;
  • PayBox.money Тутумундагы акча каражаттарынын терс баланста болуусуна жол бербөө;
  • PayBox.money Тутумунда жүргүзүлгөн алынып салынган жана/же талашка түшкөн операциялар үчүн толук жоопкерчилик тартуу;
  • PayBox.money Тутумунун Операторунун талап кылуусу боюнча Мерчант тараптан Колдонулуучу талаптарды бузуунун жыйынтыгында, анын ичинде Төлөм тутуму менен Келишимди бузган күндөн тартып 180 (жүз сексен) календарлык күндүн ичинде салынган айыппул санкциялары боюнча тартылган тастыкталган реалдуу зыян тартуунун ордун толтуруу;
  • PayBox.money Тутумунун Операторунун Келишим боюнча өзүнүн милдеттенмелерин бузгандыгы менен тике байланышта болбогон каалагандай доолорду өз алдынча чечүү;
  • PayBox.money Тутумунун Оператору тараптан берилген операцияларды жүргүзүү шарттары тууралуу маалыматты жайгаштыруу;
  • Келишим боюнча өзүнүн укуктарын жана милдеттенмелерин, Келишим боюнча Тарап болуп саналбаган үчүнчү жакка, PayBox.money Тутумунун Операторунун жазуу жүзүндөгү макулдугусуз өткөрүп бербөө;
  • Жазуу жүзүндө Келишим боюнча милдеттенмелерин толук жана өз учурунда аткаруу үчүн олуттуу мааниге ээ болгон бардык өзгөртүүлөр тууралуу өз убагында маалымдап туруу;
  • Сервистердин алкактарында PayBox.money Тутумунун Оператору берген жабдууну (анын ичинде POS-терминалдарды) жооптуу сактоо Шарттарына жана Келишимдин курамдык бөлүгүн жаратуучу башка документтерге ылайык кабыл алуу, сактоо жана кайтаруу.
  28. PayBox.money Тутумунун Операторунун укуктары
  • Мерчант тараптан Сервистерди сунуштагандыгы үчүн берилген маалыматтарды пайдалануу;
  • Мерчант менен кызматташуу тууралуу маалыматты, анын ичинде логитипти, товардык белгини, фирмалык аталышын же Мерчантты PayBox.money Тутумунун Оператору тараптан Тараптардыналдын ала макулдашуусунун шарттары менен Колдонулуучу талаптарга ылайык пайдаланылуучу каражаттарда жана ресурстарда индивидуалдаштыруунун башка каражаттарын жайгаштыруу;
  • Келишимдин шарттарына, иштеп туруу тартибине жана шарттарына, ошондой эле PayBox.money Тутумунун функционалдык мүмкүндүктөрүнө Колдонулуучу талаптарга ылайык өзгөртүүлөрдү аныктоо жана киргизүү;
  • Мерчанттын Жеке кабинетин функционалык модификациялоо, кеңейтүү же чектөө, ошондой эле Мерчанттын Жеке кабинетке кирүү жеткиликтүүлүгүн Колдонулуучу талаптарга ылайык блокировкалоо;
  • PayBox.money Тутумунун иштеп туруусун жана/же Сервистерди сунуштоону бузуктуктар, каталар жана токтоп калуулар аныкталган, же болбосо Мерчант тараптан Колдонулуучу талаптар бузулган учурларда, ошондой эле санкцияланбаган кирүүнүн жана шектүү же алдамчылык операциялардыжүргүзүүнүн алдын алуу же алдын ала оңдоолорду жүргүзүү максаттарында токтото туруу;
  • Мерчанттан Сервистерди сунуштоого байланыштуу маалыматтарды сурап алуу, ошондой эле башка чараларды көрүү;
  • Мерчант тараптан Колдонулуучу талаптар бузулган учурда доолорду коюу жана реалдуу зыян тартуунун ордун толтурууну талап кылуу;
  • Келишим тараптан караштырылган комиссиялык сыйакыларды алуу;
  • Акцептсиз тартипте PayBox.money Тутумунун балансынан Келишим боюнча Мерчанттын аткарылбай калган милдеттенмелеринин суммасын алып салуу;
  • Мерчант тараптан Сервистердин алкактарында PayBox.money Тутумунун Оператору берген жабдууну (анын ичинде POS-терминалдарды), Жооптуу сактоо шарттарына жана башка Келишимдин курамдык бөлүгүн түзүүчү документтерге ылайык сактоого жана колдонууга карата коюлуучу талаптардын сакталышын текшерүү;
   29. PayBox.money Тутумунун Операторунун милдеттенмелери
   • PayBox.money Тутумунун күнү-түнү үзгүлтүксүз иштеп туруусун, PayBox.money Тутумунуништөөсүн Колдонулуучу талаптарга ылайык караштырылган токтотуп коюулардан башка учурларда камсыздап туруу;
   • PayBox.money Тутумунун иштөөсүн жаңыртуу боюнча зарыл болгон чараларды токтоосуз көрүү жана Мерчантка PayBox.money Тутумунун иштөөсүн токтотуунун себептери жана мөөнөттөрү тууралуу билдирүү;
   • Операцияларды жүргүзүү учурундагы коопсуздуктун тийиштүү шарттарын, анын ичинде Колдонулуучу талаптарга ылайык жеке маалыматтардын купуялуулугун жана корголушун камсыздоо;
   • Сервистерди сунуштоого байланыштуу маалыматтык жана техникалык колдоо көрсөтүүнү камсыздоо;
   • Мерчанттын талап кылуусу боюнча Колдонулуучу талаптарды PayBox.money Тутумунун Оператору бузгандыгынын натыйжасында тартылган тастыкталган реалдуу зыян тартуунун ордун толтуруу;
   • Мерчантка Сервистердин алкактарында PayBox.money Тутумунун Оператору берүүгө тийиш болгон жабдууну (анын ичинде POS-терминалдарды), Жооптуу сактоо шарттарына жана башка Келишимдин курамдык бөлүгүн түзүүчү документтерге ылайык өткөрүп берүү
   30. Тараптардын жоопкерчиликтери төмөнкүлөр менен аныкталышат:
   • Чектелген жоопкерчиликтер
   • Форс-мажор
   • Бышмана (пеня)
   31. PayBox.money Тутумунун Оператору төмөнкү учурларда Мерчанттын алдында жоопкерчилик тартпайт:
   • Мерчант тараптан Жеке кабинетке кирүү жеткиликтүүлүгүн үчүнчү жактарга берген учурда же болбосо купуялуулуктун милдеттенмелерин башка түрдө бузганда;
   • Жеке кабинетке кирүү жеткиликтүүлүгү жана/же PayBox.money Тутуму менен өз ара аракеттенишүүдө зыян келтирүүчү программалык камсыздоонун бар болушу;
   • ТИКти же башка Мерчант тараптан PayBox.money Тутумун пайдалануу менен түзүлө турган бүтүмдөрдү ташып жеткирүү бобнча бүтүмдөргө карата каалагандай талаш-тартыштар;
   • Мерчантка карата PayBox.money Тутумун пайдалануу менен анын бүтүмдөрү боюнча отчетторго же салык салууга тиешелүү салыктык, жөнгө салуучу жана укук коргоочу органдардын доолору;
   • PayBox.money Тутумунун аппараттык же программалык каражаттардагы бузулуулар жана катачылыктарга байланыштагы, PayBox.money Тутумунун Операторунун атайылап аракеттенүүсү же аракеттенбей коюу себептери боюнча эмес болгон убактылуу эмгекке жарамсыздык (элект азыктандыруусунун жана байланыш түйүндөрүнүн өчүп калуусу же талкалануусу, үчүнчү жактар тараптан камсыздалуучу жана тейленүүчү программалык камсыздоолордун, Интернет-провайдерлердин, Төлөм тутумдарынын, байланыштын жана коммуникациянын башка каналдарынын ишиндеги бузулууларды кошо алуу менен, бирок алар менен чектелбестен);
   • Мерчант менен ал тараптан анык болбогон маалыматтарды бергендигине же болбосо жаңыртылган маалыматтарды бербей койгондугуна байланыштуу аны менен байланышуунун мүмкүн болбошу;
   • Мерчант тараптан Келишимдин шарттарынын же Колдонулуучу талаптардын актуалдуу версиясы менен таанышууну жүргүзбөгөндүгү;
   • Мерчант же Мерчанттын кардарлары тараптан Колдонулуучу талаптарды бузуусу;
   • Мерчант тараптан Жеке кабинеттеги тескөө буйрутмаларынын туура эмес же ката калыптандырылышы;
   • PayBox.money Тутумунун Операторуна Төлөм көрсөтмөсүн ката же туура эмес берүү;
   • PayBox.money Тутумунун Операторуна Төлөм көрсөтмөсүнүн туура эмес маалыматтарын берүү жана/же туура эмес толтуруу;
   • Реалдуу зыян тартуунун алкактарынан тышкары чыга турган кыйыр чыгымдар, анын ичинде: контракттарды, кардарларды, убакытты, маалыматтарды, кадыр-баркын же башка ресурстарын жоготуудан жана/же албай калуудан улам текке кеткен пайда көрүү;
   • Мерчанттын маалыматтык ресурстарына жайгаштырылган маалыматтын анык болбошу;
   • Тараптар мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (актоого), жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам талаптарын кабыл алышат жана анын аткарылышын, анын ичинде зарыл болуучу документтерди, маалыматтарды, күбөлөндүрүүлөрдү берүү жолу менен камсыздашат. Тараптар ушул пункттун шарттарын аткаруунун жыйынтыгында алынган маалыматтын купуялуулугун камсыздоону кепилдешет.
   • Тараптар ортосундагы ушул Келишимге карата өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө алып келе турган каалагандай макулдашуу, ал жазуу жүзүндө кошумча макулдашуу түрүндө тастыкталган жана ага карата ыйгарым укуктары бар Тараптардын өкүлдөрү жактан кол коюлган учурда жарактуу болуп саналат.
   32. Форс-мажор:
   • Тараптар Келишим боюнча милдеттенмелерди жарым-жартылай же толук аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен,эгерде бул аткарбай коюу жеңип чыгууга мүмкүн болбогон күч (форс-мажор) кырдаалдарынын кесепети болуп саналган учурда бошотулушат, аларга Тараптар алдын ала көрө билбеген же алдын ала албай турган окуялар киргизилет, анын ичинде: жаратылыштык кырсык кубулуштары, согуш аракеттери, забастовкалар, массалык баш-аламандыктар, анын артынан техниканын бузулугу, программалык камсыздоолордун жана маалыматтарды берүү тутумдарынын бузулуусуна алып келүүчү башка кырдаалдар, ошондой эле мамлекеттик органдардын акттарды жарыялоосу, Тараптардын бири аткаруу үчүн милдеттүү болгон жана Келишим боюнча милдеттенмелери аткарууга тоскоол болуучу мыйзам акттарынын, өкмөт токтомдорунун жана мамлекеттик бийликтин жана башкаруунун органдарынын тескемелеринин күчүнө кирүүсү;
   • Форс-мажор кырдаалдары келип жеткен учурда, Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбаган Тараптардын ар бири, бул тууралуу жазуу жүзүндө Тараптардын экинчисине мындай кырдаалдар пайда болгону чурдан тартып 7 (жети) календардык күндүн ичинде маалымдоо боюнча чараларды кабыл алууга милдеттүү.
   33. Бышмана (пеня):
   • Эгерде Мерчант PayBox.money Тутумунун Операторуна кол коюлган Көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө Акттыжөнөтпөгөн же болбосо ал боюнча эскертүүлөрүн белгиленген мөөнөттө бербеген учурда, PayBox.money Тутумунун Оператору Мерчанттан 0,1% (нөл бүтүн ондон бир пайыз) өлчөмүндө, Көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө Актта белгиленген комиссиялык сыйакы суммасынан мөөнөтү өтүп кеткен календардык күн үчүн бышмана төлөөнү талап кылууга укуктуу. Мерчант PayBox.money Тутумунун Операторуна көрсөтүлгөн бышмананы тийиштүү талап алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде төлөп берүүгө милдеттүү. Бышмананы төлөө жөнүндө талап коюу милдеттенме болуп саналбайт, ал PayBox.money Тутумунун Операторунун укугу болуп саналат
   34. Купуялуулук:
   • Тараптар өздөрүнө Келишимди аткаруунун жүрүшүндө алынган, Тараптардын ар бири үчүн купуялуу болуп саналган маалыматтарды, Тараптардын ар биринин атынан Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууга байланыштуу маалыматты алууга жана берүүгө ыйгарым укуктуу болушкан Тараптардын жооптуу адамдарынан тышкары жайылтпоого милдеттенмелерди кабыл алышат. Келишимде купуялуу маалымат алдында жалпыга жеткиликтүү болбогон, аларды жайылтуу чыгаша тартууга алып келиши жана/же Тараптардын ар биринин ишкер абройуна таасир кылышы мүмкүн болгон маалыматтар, анын ичинде кардарлар тууралуу, операциялардын суммалары жана көлөмдөрү, комиссиялык сыйакылар жана Тараптардын башка коммерциялык маалыматтары түшүнүлөт.
   • Келишимди түзүү факты жана Келишимдин предмети купуялуу маалымат болуп саналышпайт.
   • Купуялуу маалымат үчүнчү жактарга, Колдонулуучу талаптарда белгиленген тартипте гана, Келишимдин шарттарын аткаруу үчүн же ал тууралуу маалымат жайылтылышы мүмкүн болгон Тараптын алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдугу боюнча (маалыматтын мүнөзүн кеңири көрсөтүү, үчүнчү жакты, максаттарын, себептерин жана башка маалыматка тийиштүү болгон олуттуу учурларды көрсөтүү менен) берилиши ыктымал.
   • Келишимдин аракеттери токтотулган учурда Тараптар, маалыматты берген Тараптардын ичинен тийиштүүсүнүн жазуу жүзүндөгү уруксатысыз алынган маалыматты жайылтпоого жана жеке кызыкчылыктарында жана/же үчүнчү тараптардын кызыкчылыктарында колдонбоого милдеттенишет.
   35. Талаш-тартыштарды жөнгө салуу
   • Келишимдин шарттары менен караштырылбаган бардык нерселерде, Тараптар Атайын шарттардааныкталышкан Жөнгө салуучу мыйзамдарды жетекчиликке алышат.
   • Келишимден улам же ага байланыштуу келип чыгуучсу тардык талаш-тартыштар жана келишпестиктер мүмкүн болушунча, Тараптардын ортосундагы сүйлөшүүлөр жолу менен чечилишет.
   • Эгерде Тараптар макулдаша алышпай турган болсо, талаштар жана келишпестиктер КелишимдинАтайын шарттарында аныкталган сот инстанциясында чечилүүгө тийиш.
   • Тараптар алар жактан берилүүчү маалыматтар жана жазуу жүзүндөгү же электрондук маалымат Келишимге байланыштуу каалагандай талаш-тартыштарды жана келишпестиктерди кароо учурунда көңүлгө алына тургандыгына макул болушту.
   36. Милдеттенмелердин аракетте болуу мөөнөтү жана токтотулушу
   • Эгерде башкасы Атайын шарттарда аныкталбаган болсо, Келишим белгисиз мөөнөткө түзүлөт.
   • Тараптар токтоосуз түрдө бири бирине өздөрүн бакн жана почта реквизиттеринин өзгөргөндүгү тууралуу, ошондой эле өзүнүн юиридикалык статусунун олуттуу ыкмада Тараптардын Келишимдинмилдеттенмелерин аткарууга таасир кылышы мүмкүн болгон каалагандай өзгөрүүлөрү жөнүндө маалымдоого милдеттенишет. Билдирме алынган учурга чейин мурда берилген реквизиттер боюнча аткарылган милдеттенмелер тийиштүү ыкма менен аткарылган болуп эсептелишет.
   • Эгерде башкасы Атайын шарттарда аныкталбаган болсо, Келишим Тараптардын каалагандайынын демилгеси боюнча Тараптардын экинчисине мөөр басылган жана ыйгарым укуктуу адамдын колу коюлган Келишимди бузуу ниети жөнүндөгү жазуу жүзүндөгү билдирмени 30 (отуз) календардык күндөн кечиктирбестен мурдараак жөнөтүү жолу менен бузулушу мүмкүн.
   • Келишим Тараптардын Келишим боюнча бардык милдеттенмелери аткарылган шартта бузулган болуп эсептелет. Мында, Мерчант тараптан Колдонулуучу талаптарды бузуунун жыйынтыгында Мерчанттын PayBox.money Тутумунун Операторуна Төлөм тутуму жактан салынган айыппул санкциялары боюнча тастыкталган реалдуу зыян тартуунун ордун толтуруу боюнча милдеттенмелери, Келишим бузулган күндөн тартып 180 (жүз сексен) календарлык күндүн ичинде күчүн сакташат
   37. Мерчантка карата PayBox.money Тутумун колдонгондугу үчүн коюулуучу талаптар төмөнкүлөр менен аныкталышат:
   • Тыюу салынган ТИК тизмеги
   • Мерчанттын инфратүзүмүнө карата коюлуучу талаптар
   38. Тыюу салынган ТИКтер тизмеги:
   • Колдонуучунун маалыматтарын пайдалануу жана маалыматка жана/же зыян келтирүү үчүн мыйзамсыз пайдаланууга багытталган кодду камтыган программалык камсыздоо (анын ичинде, бирок аны менен чектелбестен: колдонуучунун эсепке алуу каттоосун бузуп чыгаруу; маалыматтардын бүтүндүгүн санкцияланбаган бузуу жана/же маалыматтарды өчүрүп салуу жана/же өзгөртүү жана/же көчүрмөлөө);
   • Коомдук моралды жана тартиптин ченемдерин бузуучу каалагандай продукция же кызмат көрсөтүүлөр (анын ичинде, бирко алар менен чектелбестен: сойкулук жана порнографиялык материалдар; улуттар аралык, этностук, расалык же диний чатактарды пропагандалоого, дискриминациялоого, зомбулукка, терроризмге, зыян келтирүүгө багытталган материалдар; жеке адамдардын жана юридикалык жактардын купуялуулугун, абийирин, наркын жана ишкер абройун бузуучу маалыматтарды таркатуу);
   • курал-жаракты, баңги заттарын жана психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз таркатуу;
   • интеллектуалдык менчик объекттерин, ошондой эле мамлекеттик, коммерциялык, банктык жана башка корголуучу маалыматты мыйзамсыз пайдаланууга байланышкан каалагандай продукция же кызмат көрсөтүүлөр;
   • талап кылынуучу уруксаттары (лицензиялары) жок көрсөтүлө турган каалагандай продукция же кызмат көрсөтүүлөр;
   • кылмыштуу жол менен алынган акчаларды жана (же) башка мүлктү легалдаштырууга (адалдоого) багытталган каалагандай продукция же кызмат көрсөтүүлөр;
   • Колдонулуучу талаптарга ылайык тыюу салынган башка ТИКтер.
   39. Мерчанттын инфратүзүмүнө карата коюлуучу талаптар:
   • Мерчанттын колдонуучу менен өз ара аракеттенишүүсү үчүн интернет-сайт, колдонуучулук тиркеме, терминал, жана башка интерфейстер (мындан ары өз ара аракеттенишүү интерфейстери) колдонуучу үчүн чагылдырыла турган багытка ылайык иштеп турууга тийиш;
   • өз ара аракеттенишүү интерфейсинде Мерчанттын актуалдуу контакт маалыматы жайгаштырылууга тийиш (телефондору, emailи, кызматкерлер менен байланышуунун башка ыкмалары; жактын юридикалык аталышы; турган жеринин юридикалык, почта жана факт жүзүндөгү даректери);
   • ара аракеттенишүү интерфейсинде жарнама материалдары жана тыюу салынган ТИКтергебайланыштагы тышкы ресурстарга алып баруучу шилтемелери болбошу керек;
   • ара аракеттенишүү интерфейсинде чагылдырылуучу ТИКтер, Мерчант тараптан Келишимди түзүү учурундагы анкетада көрсөтүлгөн ТИКтерге шайкеш келүүгө тийиш;
   • ара аракеттенишүү интерфейсинде ТИКтердин сүрөттөлүшү жана баалары көрсөтүлүүгө тийиш;
   • ара аракеттенишүү интерфейсинде чагылдырыла турган ТИКтердин сүрөттөлүшү жана баалары, ташып жеткирилүүчү ТИКтерге карата актуалдуу сүрөттөөлөргө жана бааларга шайкеш келүүсү керек, анын ичинде Мерчант тараптан PayBox.money Тутумуна маалыматтарды берүүнүн алкактарында;
   • ара аракеттенишүү интерфейстери ТИКтерди ташып жеткирүү шарттары жөнүндө актуалдуу маалыматты, анын ичинде ТИКти кайтарууга тийиштүү маалыматты, ошондой эле PayBox.money Тутумунун Оператору тараптан жайгаштыруу жайгаштыруу үчүн берилген операцияларды жүргүзүү шарттары жөнүндө маалыматты камтып турууга тийиш;
   • ара аракеттенишүү интерфейстери алдамчылык операцияларга жол бербөө үчүн зарыл чараларды караштырууга тийиш.
    Атайын шарттар