+996 312 962 664 ; +996 778 009 158
 
Байланыштар
PayBox.money
Бишкек ш., Токтогул к., 125/1, "Avangard" ББ, "B" мунарасы, 7-кабат, 703-кабинет
+996 312 962 664
+996 778 009 158
Жумуш убактысы: Дүйшөмбү - Жума 9:00 - 18:00
Жалпы суроолор: infokg@paybox.money
Техникалык колдоо: support@paybox.money
Суроолорунуз барбы?
Өтүнүч калтырыныз, биздин менеджерлер сиз менен байланышат
PayBox менен өсүүгө даярсызбы?
PayBox.money веб-сайтыңызга туташтырып, өзүңүзгө жана кардарларыңызга ыңгайлуу ыкмаларды колдонуу менен төлөмдөрдү онлайн режиминде кабыл алыңыз
Жеке маалыматтарды чогултууга жана иштетүүгө макулдук берүү
Ушул макулдашуу Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги №58 «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына ылайык иштелип чыгарылган жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 396-бер. ылайык эл алдындагы оферта болуп саналат.

Жеке маалыматтардын cубъекти (мындан ары - субъект) – ага тиешелүү жеке маалыматтар таандык болгон жеке адам;
Жеке маалыматтар – субъектке тиешелүү боло турган, электрондук, кагаз түрүндөгү жана/же башка материалдык алып жүрүүчүдө катталган маалыматтар;
Жеке маалыматтарды топтоо – жеке маалыматтарды алууга багытталган аракеттер;
Уюм - «Диджитал Пейментс-К» жоопкерчилиги чектелген шериктештик;

Субъект Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги №58 «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына ылайык Уюмга Субъекттин жеке маалыматтарын кагаз түрүндөгү алып жүрүүчүлөрдө сыяктуу эле, электрондук форматта дагы, Уюмдун массивдеринде жана/же маалыматтар базаларында топтоого жана иштеп чыгууга карата өзүнүн шартсыз түрдөгү макулдугун берет. Субъект, субъекттин жеке маалыматтарын топтоо, иштеп чыгуу жана пайдалануу (анын ичинде, кагаз түрүндөгү алып жүрүүчүлөрдө сыяктуу эле, электрондук форматта дагы, Уюмдун массивдеринде жана (же) маалыматтар базаларында топтоо, иштеп чыгуу жана сактоо) Уюм тараптан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген максаттарга, анын ичинде төмөнкү максаттар үчүн: - Уюм тараптан, Субъектке көрсөтүлө турган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында караштырылган төлөмдөр жана/же башка кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүү үчүн; - маркетинг максаттары үчүн, Субъектке жана анын Өнөктөштөрүнө продукттар жана/же кызмат көрсөтүүлөр тууралуу (Өнөктөштүн Уюм менен түзүлгөн макулдашуусу бар учурда), ошондой эле башка билдирмелерди телефондук, байланыштын башка түрлөрүнүн жардамы менен, ошондой эле байланыштын ачык каналдары боюнча (анын ичинде SMS, е- mail, социалдык түйүндөр ж.б.у.с.) - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген (белгилениши мүмкүн болгон) башка максаттар үчүн жүзөгө ашырыла тургандыгын тастыктайт. Субъект ошондой эле үчүнчү жактарга, Уюмдун өнөктөштөрүнө (Уюм менен купуялуу маалыматтарды, анын ичинде топтоштурулган жана берилген жеке маалыматтарды жайылтпоо тууралуу кол коюлган макулдашуу бар учурда) Субъекттин жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга карата өзүнүн шартсыз түрдөгү макулдугун дагы берет.

Ушул макулдашуунун тексти Субъект тараптан жеке окулуп чыкты, толуктоолору жана каршы пикирлери жок.

Толук аты жөнуңүз
Уюмдун аталышы
Сиздин электрондук почтаңыз
Телефон номуру
Вебсайтыңыздын дареги
Согласие на сбор и обработку персональных данных
Настоящее согласие разработано в соответствии Законом Кыргызской Республики от 14 апреля 2008 года № 58 «Об информации персонального характера» и является публичной офертой в соответствии со ст. 396 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.

Cубъект персональных данных (далее - субъект) - физическое лицо, к которому относятся персональные данные;
Персональные данные – любые относящиеся к субъекту сведения, зафиксированные на электронном, бумажном и/или ином материальном носителе;
Сбор персональных данных - действия, направленные на получение персональных данных;
Организация – Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Диджитал Пейментс-К»;

Субъект в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 14 апреля 2008 года № 58 «Об информации персонального характера» предоставляет свое безусловное согласие Организации на сбор и обработку персональных данных Субъекта, как на бумажных носителях, так и в электронном формате, в массивах и/или базах данных Организации. Субъект подтверждает, что сбор, обработка и использование персональных данных субъекта (в том числе, сбор, обработка и хранение на бумажных носителях и (или) в электронном формате в массивах и (или) базах данных Организации), осуществляется Организацией в целях установленных Законодательством Кыргызской Республики, в том числе для следующих целей: - для оказания Организацией платежных и/или иных услуг, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, которые будут оказаны Субъекту; - для маркетинговых целей, предоставления (пересылки) Субъекту любых информационных материалов, в том числе, о продуктах и/или услугах Организации и его Партнеров (при наличии заключенного соглашения Партнера с Организацией), а также иных уведомлений посредством телефонной, иных видов связи, а также по открытым каналам связи (в том числе SMS, е- mail, социальные сети и т.п.); - для иных целей, которые установлены (могут быть установлены) законодательством Кыргызской Республики. Субъект так же предоставляет свое безусловное согласие третьим лицам, партнерам Организации (при наличии заключенного с Организацией соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе собранных и переданных персональных данных) на сбор и обработку персональных данных Субъекта.

Текст настоящего согласия прочитан Субъектом лично, дополнений и возражений не имеет.